SGO RECON

SGO REC. jest grupą osób powiązanych z sobą wspólną pasją i zainteresowaniami określanymi, jako pro obronne lub paramilitarne, pasję tę staramy się rozwijać we własnym gronie oraz przenosić jej elementy, jako działanie społeczne pożyteczne aktywizujące osoby, grupy i organizacje w dążeniu do zapewnienia społeczeństwu wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania paramilitarnych oddziałów obrony terytorialnej.

 1. I.                    MISJA

 

 1. Zrzeszenia osób zainteresowanych prowadzeniem aktywnych działań pro obronnych i paramilitarnych ukierunkowanych na samodoskonalenie oraz wspieranie innych działań mających na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu odpowiadającemu obronie terytorialnej.
 2. Aktywne i profesjonalne budowanie zespołu nakierowane na doskonalenie umiejętności z zakresu działań rozpoznawczych i nieregularnych.
 3. Pozyskiwanie oraz szkolenie nowych członków oddziału w celu rozbudowy jego struktur.
 4. Propagowanie postaw pro obronnych w społeczeństwie, aktywizacja środowisk młodzieżowych, współpraca z jednostkami oświatowymi, klubami i sekcjami sportowymi oraz stowarzyszeniami społecznymi.
 5. Zacieśnianie współpracy ze środowiskiem wojskowym poprzez różne formy udziału w obustronnych przedsięwzięciach szkoleniowych.
 6. Kontynuacja współpracy z Ligą Obrony Kraju poprzez powołanie w jej strukturze powiatowej sekcji taktycznej stworzonej na bazie oddziału SGO REC.
 7. Dążenie do utworzenia na bazie ZP LOK Międzyrzecz systemu kursów przygotowawczych dla kandydatów do służby wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

 

 1. II.                  WIZJA

 

Oddział SGO REC. tworzą osoby posiadające pasję i zainteresowanie w kierunku zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu właściwego dla profilu oddziału rodzaju wojsk.

Wyszkolenie oddziału jest takie, jaki poziom wyszkolenia i wiedzy prezentują jego pojedynczy członkowie, zatem priorytetem jest dążenie do samodoskonalenia oraz wyznaczanie wewnętrznych standardów dla całości oddziału.

Szkielet oddziału tworzą osoby, których poziom wiedzy i wyszkolenia pozwala na określenie ich mianem instruktorów, to Oni kształtują i budują poziom wyszkolenia, organizują bloki szkoleniowe oraz odpowiadają za merytorykę.

Weryfikacją wyszkolenia oddziału są zgrupowania formacji SGO oraz doroczny projekt szkoleniowy pn. Weekend Zwiadowców.

Całokształt działalności oddziału SGO REC. w swej wersji finalnej winien zawierać się w połączeniu własnego zainteresowania oraz hobby z zaangażowaniem społecznym oraz wspieraniem wszelkich słusznych projektów działających na rzecz organizacji i wzmocnienia regionalnych struktur obrony terytorialnej. Członek SGO REC, to pasjonat, ale przede wszystkim świadomy obywatel dbający o dobro własnego kraju.

 1. III.                STRATEGIA

 

Strategia działalności oddziału oparta jest na trzech priorytetach, szkoleniowym, integracyjnym oraz budowie wizerunku.

 1. Szkolenie wewnętrzne.
  1. Samokształcenie i pozyskiwanie wiedzy z zakresu działań rozpoznawczych i nieregularnych, pozyskiwanie i analizowanie informacji o stosowanych obecnie zasadach taktyki pododdziałów rozpoznawczych, ich wyposażeniu i uzbrojeniu.
  2. Praktyczne doskonalenie wyszkolenia poprzez udział w zajęciach oddziału lub zespołu.
  3. Weryfikacja poziomu wyszkolenia w trakcie zajęć oddziału.
  4. Organizowanie zajęć selekcyjnych dla kandydatów do oddziału.
  5. Organizowanie we współpracy z innymi grupami i organizacjami o podobnych charakterze działania ćwiczeń i symulacji taktycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rejonu operacyjnego.
  6. Integracja zewnętrzna.
   1. Organizowanie we współpracy z jednostkami oświatowymi zajęć, seminariów, prelekcji w tematyce dotyczącej działalności społecznych organizacji pro obronnych oraz obrony kraju w oparciu o system obrony terytorialnej na przykładzie rozwiązań gminnych i powiatowych.
   2. Wspieranie akcji pomocowych i charytatywnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb członków i organizacji pro obronnych oraz wojska.
   3. Wydzielenie osób oraz zabezpieczenia na potrzeby lokalnych przedsięwzięć społecznych, udział w festynach oraz popularyzacja sportów strzeleckich.
   4. Udział oddziału we wspólnych przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych na potrzeby lokalnych jednostek wojskowych.
   5. Współpraca szkoleniowa z jednostkami oświatowymi posiadającymi w swoich strukturach klasy o profilu mundurowym.
   6. Budowa wizerunku.
    1. Organizowanie we współpracy z innymi grupami i organizacjami o podobnym charakterze działania ćwiczeń i symulacji taktycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rejony operacyjnego.
    2. Udział w uroczystościach patriotycznych z okazji świąt państwowych organizowanych przez władze i samorządy lokalne.
    3. Współpraca z lokalnymi mediami mająca na celu uświadamianie społeczeństwa o wartościach, jakie niesie organizowanie i posiadanie lokalnych grup pro obronnych.
    4. Popularyzacja i wsparcie akcji mających na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży zawodową służbą wojskową. Budowanie wizerunku wojska nie tylko, jako atrakcyjnego pracodawcy, ale przede wszystkim, jako możliwości zdobycia ciekawego i pasjonującego zawodu będącego jednocześnie stylem życia.

 

 

Kontakt i dowództwo

Dowództwo stanowią:

  • Recon – dowódca Oddziału

Kontakt mailowy: rec@formacjasgo.pl

Copyright © 2010 - 2013 Formacja SGO | Projekt i wykonanie: www.ithold.co.uk | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl