20201018 Operacja „Hydro”

I. SYTUACJA

Wprowadzenie napisane jest w formie analizy misji (METT-T) z podzielonymi podpunktami. Lektura pozwoli przyswoić układ najważniejszych informacji przy misjach. Relacja z działań napisana jest w formie 5 punktowego rozkazu bojowego (OPORD) w formie przeszłej.

MISJA

Intencją dowództwa wyższego szczebla jest wprowadzenie rekrutów do samodzielnej organizacji patrolu i rozpoznania.

Zasadniczymi zadaniami jest nauka:

Ogólnych zasad taktycznego przemieszczania podczas patrolu

Technik przemieszczania podczas patrolu

Zadania pobocznymi jest nauka:

Pomiaru i wyznaczaniu azymutów

Orientowania mapy i pomiaru odległości

Konfiguracji wyposażenia do taktyki zielonej

Istotnymi zadaniami misji jest:

Samodzielna orientacja w terenie

Zaplanowanie i realizacja patrolu w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Ograniczeniami działań jest:

Wyłączenie udziału przeciwników OPFOR

Działanie bez oporządzenie, uzbrojenia i umundurowania

Misja przełożona na poziom drużyny

Odbyć szkolenie wprowadzające i przeprowadzić patrol (typ misji: rozpoznanie obszaru zainteresowania)

PRZECIWNIK/CYWILE

Działania mają odbywać się bez udziału przeciwników. Zakładana jest umiarkowana ilość cywilów, nie tworzących dużych przydziałów (zgrupowań powyżej 10 osób) z powodu wprowadzonego reżimu sanitarnego.

Cywile nie będą zaopatrzeni w sprzęt do prowadzenia obserwacji.

Główną aktywnością będą spacery po szlakach, wyjścia z psami, biegi lub marszobiegi szlakami TUT, wyprawy rowerowe.

Pewnym scenariuszem działania będzie ignorowanie naszej obecności.

Możliwym scenariuszem działania będzie krótka rozmowa o cel naszych działań i identyfikację grupy. Zdolnością wsparcia cywilów będzie wezwanie sił porządkowych w przypadku podstawy prawnej.

SIŁY WŁASNE

Skład stanowią uczestnicy INTRO/20/GD oraz członkowie SGO Gdańsk. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwuosobowe zespoły.

Podstawowe wyposażenie ma stanowić kompas, mapa TPK, plecak, urządzenia umożliwiające nawigację z użyciem GPS i przykładowa konfiguracja sprzętu do taktyki zielonej.

Do czasu szkolenia aktywnością sił własnych jest zapoznanie z 5W, WARNO i materiałami szkoleniowymi.

Słabością może być nieznajomość przez wszystkich uczestników podstaw nawigacji i mała orientacja w terenie gdzie odbędzie się szkolenie. Morale i zaangażowanie wysokie.

Możliwości logistyczne stanowi transport autami oraz komunikacja miejską w obrębie obszaru działań.

TEREN

Punkty obserwacji stanowią strefy krawędziowe wysoczyzny pozwalające na obserwację głęboko wciętych dolin. Skrycie i osłony w postaci gęstego zalesienia (główne sosny) oraz formy erozyjne terenu. Obszar kluczowy to teren żwirowni i infrastruktura hydrotechniczna znajdująca się na obrzeżach doliny.  Przeszkodami będą duże deniwelacje dochodzące do 80 m z nachyleniem do 40%. Punkty podejścia w postaci wytyczonych szlaków (niebieski, czarny, zielony) oraz wydeptanych ścieżek.

Prognozowana pogoda: temperatura 12 °C, przewaga chmur, Szansa opadów 58% (2mm), wiatr NE 25 km/h.

II. ZADANIA

Przeszkolenie w zakresie obsługi kompasu i orientacji na mapy.

Ćwiczenia z wyznaczania azymutów i odległości.

Prezentacja wyposażenia do działań patrolowych.

Przeszkolenie w zakresie przygotowania do patrolu, zasad i technik przemieszczania.

Ćwiczenie z planowania i organizacji patrolu.

Symulacja misji rozpoznania obszaru i przygotowanie analizy terenu (OCOKA) wskazanych obiektów.

Opracowanie wniosków po szkoleniu (AAR) i rozkazu bojowego (OPORD) na podstawie zakończonej misji.

III. REALIZACJA

171000PAZ20 uczestnicy INTRO/20/GD na terenie starej żwirowni rozpoczęli szkolenie przygotowujące do samodzielnej organizacji patrolu i rozpoznania. Prowadzącym szkolenie oraz dowódcą misji był Ram. Na początku zajęć zostały przedstawione podstawy orientacji w terenie. Ram omówił funkcje i budowę kompasu. Nakreślił problematykę związaną z wyznaczaniem północy geograficznej a północy magnetycznej (deklinacja magnetyczna). Wskazał sposoby orientowania mapy, wyznaczania azymutów z mapy, jak i w terenie. Następnie uczestnicy przystąpili do mierzenia długości swoich parokroków. By tego dokonać musieli wyznaczyć odcinek 100m, następnie przemierzyć daną odległość zliczając parokroki i podzielić 100m przez liczbę wykonanych parokroków.

1030 Po omówieniu teorii uczestnicy przystąpili do krótkiego praktycznego ćwiczenia sprawdzającego posługiwanie się kompasem oraz wyznaczanie odległości za pomocą parokroków. Zadanie polegało na rozmieszczeniu punktów w terenie na planie pięcioboku, a następnie na indywidualnym wyznaczaniu azymutów kierunkowych oraz odległości pomiędzy poszczególnymi punktami. Po wykonaniu zadania uczestnicy porównali wyniki między sobą. Rozbieżności między wartościami azymutów wynosiły ± 20° oraz ± 40m jeśli chodzi o odległości. Co świadczyło o niedokładności pomiarów, która mogła wynikać z niedostatecznej praktyki w wyznaczaniu kierunków oraz w liczeniu parokroków.

1130 Po treningu orientacji w terenie Ram przystąpił do omówienia technik przemieszczania podczas patrolu. Określił rolę oraz funkcję poszczególnych członków formacji patrolowej. Zaprezentował przykładowe wyposażenie używane podczas tego typu działań. Następnie uczestnicy szkolenia otrzymali zadanie indywidualnego wyznaczenia trasy do 2 nieodległych wzniesień: g. Głowica, oraz g. Wiecha. Uczestnicy wyznaczając trasę musieli uwzględnić ukształtowanie terenu oraz określić odległości oraz czas przybycia do poszczególnych punktów posługując się jedynie kompasem i mapą. Pierwotnie plan zakładał przebycie trasy w jednej grupie. Jednak ze względu na różne pomysły w realizacji zadania, Ram podzielił uczestników na 3 zespoły; Alfa – Grzesiek, Bartek, Bravo – Gudek, Paweł, Szary, Charlie – Siwy, Ram. Plan dotarcia zakładał przybycie na miejsce g. Głowica o godzinie 12:15.

1200 Zespoły wyruszyły na poszczególne punkty. Realizacja zadania – przybycie na punkt g. Głowica: Alfa – 12:10, Bravo – 12:15, Charlie – 12:25. W trakcie wykonywania zadania zabrakło informowania dowództwa odnośnie obecnej lokalizacji oraz o czasie dotarcia na miejsce.

1230 Zespoły wyruszyły na drugi punkt g. Wiecha w odstępach 2-minutowych, w kolejności: Charlie, Bravo, Alfa.

1245 Dotarcie na drugi punkt – g. Wiecha. Po osiągnięciu drugiego punktu Ram wyznaczył kolejne zadanie, które polegało na odnalezieniu oraz sfotografowaniu dwóch budynków hydrotechnicznych TAN1, TAN2 oraz na określeniu trasy i czasu dotarcia do punktów. Dodatkowo należało wykonać szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, a także rysunek budynków w 3D. Nastąpiła zmiana członków drużyn, Alfa – Grzesiek, Siwy, Bravo – Szary, Paweł, Charlie – Gudek, Bartek. Wszystkie zespoły miały współpracować w ramach jednej formacji. Wyznaczono czas dotarcia na TAN1 na 13:25, TAN2 – 14:05. Ram się wydzielił z zespołu. Zostawił także wyposażenie, które miało być noszone na zmianę przez różnych członków grupy. Dowódcą grupy został Grzesiek.

1300 Zespoły wyruszyły na TAN1. Nawigatorem była grupa Charlie (Bartek). Drużyna poruszała się w formacji patrolowej początkowo zachowując dyscyplinę dźwiękową oraz utrzymując szyk i wysokie tempo marszu. Odległość pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu wynosiła ok 10m. Nawigator wybrał trasę mocno uczęszczaną – zielony szlak, jednak w czasie marszu przed dotarciem na zielony szlak, zboczył z trasy, co poskutkowało opóźnieniem. Wyznaczono nowy czas dotarcia na TAN1 na 13:35.Po odnalezieniu wyznaczonej wcześniej trasy marsz kontynuowano, który obył się bez przestojów.

1335 Grupa dotarła na TAN1. Wykonała rzut oraz rysunek budynku z uwzględnieniem lokalizacji kamer i lamp. Zespół wykonał zdjęcia obiektu z czterech stron świata. Niestety fotografie wykonano ze zbyt dużej odległości i widoczne na nich było głównie ogrodzenie, sam budynek był skryty za drzewami. Po wykonaniu zadań na TAN1, doszło do kolejnego przegrupowania ze względu na odłączenie Siwego od zespołu. Zespół określił nowy czas dotarcia na TAN2 – 14:20. Ram powrócił do zespołu.

1405 Grupa wyruszyła na TAN2. Nawigatorem został Grzesiek. Wybrał mniej uczęszczaną trasę, unikając głównych szklaków – szlaku niebieskiego oraz Wężowej Doliny. Jednak wybrane ścieżki  przez nawigatora okazała się zbyt rudne do lokalizacji w terenie (nie pokrywały się z mapą), co spowodowało wybór głównych szlaków leśnych. W czasie postojów wynikłych z potrzeby odnalezienia się w terenie, zespół został upomniany przez Rama, aby zachować odpowiedni szyk formacji patrolowej, obserwować wybrany sektor oraz o potrzebie zejścia ze ścieżki w trakcie postoju. W trakcie marszu zabrakło również odpowiedniej komunikacji. Część uczestników będąca na tyle formacji wykonała przestój w celu przekazywania wyposażenia bez informowania o tym dowódcy oraz pozostałych członków drużyny, jednak nie wpłynęło to na pogłębienie opóźnienia w dotarciu do TAN2.

1435 Zespół dotarł na TAN2. Opóźnienie w stosunku do pierwotnego czasu wyniknęło z wyznaczenia zbyt krótkiego czasu na dotarcie na punkt nie uwzględniającego czasu na orientacje w terenie poza głównymi szlakami leśnymi. Grupa wykonała zdjęcia budynku uwzględniając wcześniejsze uwagi przy fotografii TAN1 oraz szkic sytuacyjny i rysunek 3D obiektu z uwzględnieniem lokalizacji kamer i obszaru ich działania. Szary został wydzielony z zespołu i nastąpiło przegrupowanie. Ram określił nowy czas dotarcia do EXFIL na 15:30.

1455 Zespół wyruszył do EXFIL. Krótki czas na dotarcie do celu zmusił uczestników do biegu, co dało możliwość dodatkowego przetestowania wyposażenia używanego podczas patrolu. Uczestnicy wybrali trasę wiodącą wcześniej przebytymi ścieżkami, aby wykluczyć opóźnienia.

1530 Grupa dotarła do EXFIL, gdzie odbyło się omówienie, analiza oraz podsumowanie akcji (AAR). Uczestnicy powinni popracować nad zachowaniem odpowiednich procedur podczas postoju nieplanowanego, utrzymywaniem odpowiedniej formacji patrolowej, obserwacją wybranych sektorów, komunikacją w zespole i z dowództwem (częstsze informowanie o lokalizacji i opóźnieniach). Na opóźnienia w dotarciu do punktów wpłynęła przede wszystkim zbyt optymistyczne wyznaczenie tempa marszu, nieuwzględniające orientowanie się w terenie w przypadku marszu mniej uczęszczanymi trasami, a także błędna nawigacja.

IV. LOGISTYKA I ZABEZPIECZENIE

Umundurowanie: cywilne

Wyposażenie indywidualne: kompas, mapa, plecak

Wyposażenie sekcji: replika krótka i długa, chest rig, plecak patrolowy, zestaw CQB-SD.

Środki medyczne stanowiła 1 apteczka, zabezpieczenie zapewniał 1 ratownik medycznych.

Sprzęt specjalistyczny stanowiła 12 m drabinka speleo, karabinki, lina i taśmy rurowe

V. DOWODZENIE

TOC: Ram

GFC: rotacyjnie

Komunikacja: komunikator internetowy (P), SMS (A), GSM

Skład sekcji “Hydro”:

Zespół Alfa

Grzegorz

Bartek

Zespół Bravo

Gudek

Paweł

Zespół Charlie

Szary

Siwy

Foto: IW

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl