Jagdkommando – austryjaccy łowcy

Jagdkommando – Brygada Łowiecka

Jagdkommando zwani także Brygadą łowiecką (JaKdo) wychodzą w skład sił  do zadań specjalnych Austriackich Sił Zbrojnych.

Obowiązki tej elitarnej jednostki pokrywają się z zadaniami takich zagranicznych jednostek jak United States Army Special Forces i polegają na prowadzeniu działań antyterrorystycznych oraz na dywersyjnych na  tyłach wroga.

W 1961 roku, grupa austriackich funkcjonariuszy uczestniczyła w Szkole Rangersów Armii USA w celu przygotowania  programu szkolenia  dla nowo tworzonej jednostki specjalnej armii austryjackiej (Jagdkommando). Od tego czasu, funkcjonariusze i żołnierze stworzyli i zapoczątkowali rozwój nowej austriackiej jednostki specjalnej Jagdkommando. Jednostka ta bardzo szybko zdobyła szacunek sił specjalnych innych narodowości. Główna jej siedziba znajduje się w austriackim mieście Wiener Neustadt.

Zadania Jagdkommando

Siły Brygady Łowieckiej (chodzi o żołnierzy operacyjnych) wykonują zadania, które za pomocą konwencjonalnych sił nie mogą dobrze wykonane. W operacjach uczestniczą sami operatorzy Jagdkommando lub działają jako wsparcie dla innych jednostek.

 

Siły Jagdkommando – Brygady Łowieckiej są w stanie prowadzić działania w trudnych warunkach terenowych i przy każdej pogodzie – docierając do celu swoich misji z lądu, powietrza i wody.

 

Zadania jednostki są różnorodne.Żołnierze jednostki wykonują zadania specjalne polegające na działaniach zwiadowczych na odległych terenach oraz nadzorze ważnych celów militarnych w obszarach kryzysowych i konfliktowych.

Zakres działań jednostki jest bardzo szeroki i obejmuje od małych wojenno podobnych operacji (np. zniszczenie infrastruktury, zabudowań terrorystycznych lub magazynów broni), poprzez uwolnienie przetrzymywanych jako zakładników, aż po interwencje mające na celu pojmanie zbrodniarzy wojennych. Walka z siłami dywersyjnymi (np. wrogimi jednostkami specjalnymi, snajperami, terrorystami). Ratowanie, uwalnianie i ewakuacja obywateli z niebezpieczeństwa terrorystycznego lub niebezpieczeństwa związanego z działaniami wojennymi (np. w obcym kraju ogarniętym wojną domową – gdzie przebywają obywatele Austrii lub sojuszniczych państw.

Działania jednostki obejmuje również ochrona szczególnie ważnych obiektów takich jak budynki rządowe, ambasady. Aspekt ochronny i kontrolny w czasie operacji zagranicznych.

Ochrona ważnych osób, którą zajmuje się oddzielny oddział.

 

Obok wyżej wspomnianych możliwości operacyjnych siły Jagdkommando mogą być wezwane jako uzupełnienie brygady Cobra w czasie zagrożenia terrorystycznego w kraju lub do pomocy  w sytuacjach klęsk żywiołowych na terenie kraju.

W czasie katastrof technicznych i naturalnych szczególna rola przypada operatorom Jagdkommando z takimi specjalnościami jak nurkowie i spadochroniarze.

Za pomocą wykorzystania szybowców  medycy  i specjaliści lawinowi będący członkami  Jagdkommando mogą być bezgłośnie wysadzani na terenach zagrożenia lawinowego – bez niebezpieczeństwa wywołania lawiny.

 

Jagdkommando vs. Eko Cobra

Brygada Cobra jest policyjną jednostką specjalną i jest podporządkowana Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Wkracza do akcji przy średnich i wysokich stopniach niebezpieczeństwa, tak np. przy potencjalnie niebezpiecznych aresztowaniach, sytuacjach zakładniczych itd.. Cobra rekrutuje się z funkcjonariuszy policji i operuje z reguły w granicach krajowych. Operacje są najczęściej krótkimi i szybkimi interwencjami po dochodzeniach  / obserwacjach innych komisariatów.

 

Siły Jagdkommando wypełniają wszelkie zadanie militarne, które przez żołnierzy zwyczajnych jednostek nie mogą zostać przeprowadzone lub mogą być wykonane tylko w ograniczonym stopniu. Grupy działają przede wszystkim w obszarach kryzysowych, gdzie stacjonują często przez dłuższe okresy czasu. Umiejętność militarno-zwiadowcza i przetrwanie we wrogim otoczeniu to narzędzia każdego żołnierza Jagdkommando.

 

Selekcja

Po pierwsze, należy się dobrowolnie zgłosić do Jagdkommando. Można to uczynić jako żołnierz zawodowy, jako osoba z zasadniczej służby wojskowej lub pracując już w służbach mundurowych. Kandydaci muszą być psychicznie i fizycznie w pełni odpornymi obywatelami austriackimi i nie mogą być  karani.

Chęć odbycia kursu podstawowego Brygady Łowieckiej Jagdkommando związany jest ze zobowiązaniem dłuższej służby. Każdy kandydat na początku musi podjąć takie zobowiązanie.

Kandydaci muszą się przygotować na ciężki czterotygodniowy proces rekrutacyjny, podczas którego stwierdza się psychiczną i fizyczną zdolność. Poza tym miejsce ma test bezpieczeństwa. Dla pozytywnie ocenionych kandydatów bezpośrednio na koniec odbywa się specjalistyczne szkolenie.

 

Szkolenie Brygady Łowieckiej

Coroczny kurs podstawowy Jagdkommando składa się z 27 niezmiernie wymagających tygodni, w ciągu których uczestnicy szkolą się aby stać się pełnoprawnymi operatorami sił specjalnych.

Na początek, miejsce ma trzytygodniowe szkolenie technik walki w dystansie i pirotechniczne wraz ze strzelaniem ostrą amunicją na poligonach. Potem następują szkolenia w walce z bliska bez użycia broni i przy jej użyciu , następnie szkolenie spadochronowe ; szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na polu walki i bloki szkoleniowe na tematy zwiadowcze oraz szkoła dywersji (zakładanie pułapek, podkładanie ładunków wybuchowych)

Kolejnym etapem jest szkolenie funkcjonalne które pozwala na zdobycie przez operatora swoistej specjalizacji (snajper, radiooperator, sanitariusz, nurek bojowy). Po solidnym szkoleniu w walce w budynkach następują „tygodnie przetrwania“, podczas których wydawane są bardzo skąpe racje żywnościowe (na dzień 1 litr wody i kawałek chleba) i odbyć trzeba dwa ciężkie marsze orientacyjne.

Kolejna faza szkoleniowa zawiera w sobie szkolenie z pływania i strzelania za pomocą wszystkich rodzajów broni.

Ostatecznie punkt kulminacyjny tworzy trzytygodniowe ćwiczenie kończące, które rozciąga się na kilka krajów związkowych i tradycyjnie zakończone jest małą prezentacją. W trakcie kursu wykonuje się około osiem skoków ze spadochronu.

Przy odpowiednich ocenach ze strony szkoleniowców i wystarczającej wytrzymałości kurs psychofizycznej podstawowy kończy się uroczystym rozdaniem odznaki Brygady Łowieckiej.

 

Mimo dużej liczby kandydatów  proces rekrutacyjny kończy bardzo mała liczba osób. Przykładowo trzydziesty czwarty kurs podstawowy Brygady Łowieckiej Jagdkommando w 2004 roku z sukcesem ukończyło jedynie 25% uczestników. Liczba absolwentów waha się – od 11 do ponad 40 osób.

Wielu uczestników szkolenia przychodzi na szkolenie z zupełnie niewłaściwymi wyobrażeniami i szybko rozpoznaje, że gry komputerowe, filmy i telewizja pokazują bardzo zniekształcony obraz oddziałów specjalnych.

Kurs podstawowych zakończony jest uroczystym rozdaniem odznak Brygady Łowieckiej, jednej z najbardziej pożądanych odznak w Austriackich  siłach zbrojnych.

Jednak mimo  wszystkich poświęceń odznaka może być postrzegana tylko jako bilet wstępu do Jagdkommando. Dla tych wszystkich, którzy bilet wykorzystują i chcą zostać w Jagdkommando, zaczyna się wtedy wieloletnie szkolenie specjalne. Podczas szkolenia specjalnego od czasu do czasu mają miejsce testy kwalifikacyjne. Kto już nie osiągnie wymaganych limitów, musi pożegnać się z siłami do zadań specjalnych.

 

 

 

CIEKAWOSTKA: Austrackie „G.I Jane”

W hollywoodzkim filmie „G.I. Jane” z 1997 r.  Demi Moore udało się coś pozornie niemożliwego -jako pierwsza kobieta zakończyła z sukcesem program treningowy US Navy Seals.

W 2004 r. po raz pierwszy kobieta mogła być brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym w Austrii i mogła uczestniczyć w trzydziestym czwartym kursie Brygady Łowieckiej Jagdkommando . Tylko co czwarta osoba była w stanie zakończyć ten kurs –  w tym doświadczona we wspinaczce wysokogórskiej Sabrina G.. Oddzielnych limitów dla kobiet nie było.

Nie dziwiło też, że instruktorzy szczególnie jej się przyglądali. Oczywiście upadek tej męskiej domeny związany był z licznymi problemami, a tym samym ocena osiągnięć kursantki jest wyższa.

Po kursie podstawowym Sabrina G. przeniosła się do grupy instruktorów Jagdkommando. 

 

Struktura

Wyróżnia się 5 grup szkoleniowych do zadań specjalnych Jagdkommando:

Grupa szkoleniowa 1

Centralny punkt Brygady Łowieckiej. Tutaj odbywa się przyporządkowanie do wszystkich typowych dla Jagdkommando obszarów takich jak szkolenie bojowe wraz z koniecznymi umiejętnościami sanitarnymi i umiejętnościami radiooperatora.

Grupa szkoleniowa 2

Tej grupie zleca się różnego typu szkolenia spadochronowe. Poczynając od szkolenia z wolnego skoku poprzez zadania przy użyciu  paralotni aż po operacje w maskach z tlenem (skoki z ponad 4.000m typu  HAHO, HALO) częste są również  skoki w parach. Oczywiście o każdej porze i w każdą  pogodę.

Specjalnością tej grupy szkoleniowej do zadań specjalnych są  skoki w terenach wysokogórskich.

Kursy spadochronowe Jagdkommando odznaczają się znakomitą statystyką wypadkową na światową skalę i już przygotowały kilku światowych mistrzów spadochroniarstwa.

 

Grupa szkoleniowa 3

Grupa ta odpowiedzialna jest za szkolenia z zakresu nurkowania i walki podwodnej. To szczególnie wymagające dla ciała szkolenie przewidziane jest zarówno dla operacji szkoleniowych jak i działań zbrojnych w ciężkich warunkach (nocą, na dużych głębokościach, pod lodem).

Nurkowie jednostki często pracują przy cywilnych Państwowych zleceniach np. prowadzą podwodne prace telekomunikacyjne.

Działania zbrojne, które podlegają kompetencjom grupy trzeciej, są np. operacjami ziemnowodnymi, szturmowaniem (wejście i kontrola) pojazdów wodnych, infiltracją podwodną, podwodnymi zadaniami  pirotechnicznymi (podkładanie ładunków pod wodą, rozminowywanie okrętów) .

 

Grupa szkoleniowa 4

Grupa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie ochrony osób. Ochraniani są np. członkowie sił zbrojnych i Ministerstwa Obrony oraz przedstawiciele Republiki Austriackiej za granicą (np. podczas wizyt w regionach kryzysowych).

Szkolenie obejmuje taktykę operacyjną, walkę w bliskiej odległości z bronią oraz bez broni, obserwację, prowadzenie negocjacji, wiadomości z kryminologii oraz gruntowne szkolenie z kierowania pojazdami w ekstremalnych sytuacjach.

Grupa 4 oferuje kursy z zakresu ochrony osobistej dla innych państwowych lub zagranicznych podmiotów mających takie zapotrzebowanie.

Grupa szkoleniowa 5:

Odpowiedzialna za szkolenie saperskie .Szkolenie obejmuje również korzystanie ze szczególnych rodzajów broni (m.in. szkolenie ze strzelania z ostrej amunicji, przy użyciu broni zagranicznej), szkolenie CQB, szkolenie survivalowe .

 

CIEKAWOSTKA:Psy w Jagdkommando

Coraz częściej Jagdkommando prowadzi akcję przy udziale psów. Odbywają tu służbę niemieckie i belgijskie owczarki. „Psy Brygady Łowieckiej Jagdkommando “ wyszukują ukrytej broni i ładunków wybuchowych i pomagają w poszukiwaniach osób. Znakomicie nadają się do operacji wartowniczych i ochronnych. W razie potrzeby są nawet w stanie uwalniać zakładników z rąk kryminalistów i pozbawić ich broni.

Psy są także zdolne do lądowania z powietrza. Przyzwyczajone są do helikopterów i co ciekawe skaczą też – razem ze swoimi przewodnikami – ze spadochronu.

Opracował: Snake (SGO Gdańsk)

Literatura:

  1. (Seite 02) „Das Jagdkommando (Jakdo)” (in German). Retrieved 2009-10-13.
  2. Wikipedia
Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl