PLAN: COA (wariant działania) – analiza, symulacje, porównanie, zatwierdzanie

Po otrzymaniu misji, zamiarów oraz wytycznych dowódcy, zespół opracowuje COA do zatwierdzenia przez dowódcę. Bezpośrednie zaangażowanie dowódcy w planowanie, zakładając, że pozwala na to czas, znacząco poprawia jakość oraz klarowność COA.

Zespół odpowiedzialny za opracowanie COA musi się upewnić, że spełnia ono podane kryteria:

WYKONALNY

Oddział musi być w stanie wykonać misję w podanych ramach czasowych, na podanym obszarze i z wykorzystaniem dostępnych środków.
AKCEPTOWALNY

Operacyjna lub taktyczna przewaga uzyskana przez wykonanie COA musi uzasadniać koszty materialne a zwłaszcza potencjalne ofiary. Ocena ta jest w dużym stopniu subiektywna.

DOPASOWANY

COA musi prowadzić do wykonania misji i wytycznych dowódcy. Jednak dowódca może zmieniać wytyczne w dowolnym momencie. Jeśli coś takiego się wydarzy, zespół odnotowuje i wprowadza nowe wytyczne i ponownie ocenia każdy COA aby się upewnić, że pasuje do wprowadzonej zmiany.

ROZPOZNAWALNY

Każdy COA musi różnić się znacząco od innych. Te kryteria również są w dużym stopniu subiektywne, istotne różnice to:
-wykorzystanie rezerw
-organizacja zadań
-pora/synchronizacja
-schemat działań

KOMPLETNY

COA musi przedstawiać w jaki sposób:
-Decyzyjne działania prowadzą do wykonania misji
-Kształtowanie operacji prowadzi do tworzenia i zachowania warunków zakończenia operacji sukcesem.
-Utrzymanie operacji pozwala na kształtowanie i decyzyjność operacji.
Dobry COA rozmieszcza siły pod kątem przyszłych operacji i zapewnia elastyczność w przewidywaniu niespodziewanych wydarzeń w trakcie wykonywania. Przedstawia również maksymalny zakres szerokości geograficznych dla obszaru zadania. Podczas planowania COA, dowódca oraz zespół oceniają ryzyko, skupiając się na określaniu i ocenianiu potencjalnych zagrożeń. Zespół również aktualizuje i koryguje IPB (Intelligence Preparation for Battlefield – analityczna metodologia używana do zminimalizowania niewiadomych w kwestii przeciwnika, terenu oraz środowiska dla wszystkich typów operacji)
Analiza COA pozwala zespołowi na synchronizację systemu dowodzenia z każdym COA i sprawdzeniem, który COA najlepiej wpływa na ukończenie misji. Pomaga to dowódcy i zespołowi w:
-Określeniu tego, jak osiągnąć maksymalne efekty siły bojowej, chroniąc przy tym własne siły i minimalizując straty.
-Dalej rozwijać wizualizację walki.
-Przewidywać wydarzenia na polu walki.
-Oceniać warunki i zasoby wymagane do osiągnięcia celu.
-Oceniać kiedy i gdzie wykorzystywać możliwości bojowe.
-Skupić IPB na siłach i słabościach wroga i pożądanym rezultacie.
-Określić współpracę potrzebną to osiągnięcia zsynchronizowanych rezultatów
-Określić najbardziej elastyczny COA.

Analiza

W jego skład wchodzą zasady oraz kroki, które pozwalają dowódcy i zespołowi na wizualizację przebiegu bitwy . Proces ten uwzględnia własne zasoby, atuty oraz słabości; atuty przeciwnika oraz prawdopodobne COA; oraz charakterystykę AO (Area of operations – obszar działań). W dużym stopniu opiera się na zrozumieniu doktryny, taktycznej, ocenie sytuacji oraz doświadczeniu. Skupia to uwagę zespołu na każdej fazie operacji, w logicznej kolejności. Jest to powtarzający się proces działań, reakcji oraz kontrreakcji.

Symulacja Manewrów

Manewry  nasuwają pomysły, uwydatniają główne zadania oraz zapewniają podgląd na kwestie, które bez nich mogłyby nie zostać zauważone. Jest to kluczowy krok w MDMP (military decision making process – wojskowy proces podejmowania decyzji) i powinien być wykorzystany częściej niż którykolwiek inny krok. Dowództwo określa ile czasu można przeznaczyć na manewry i egzekwuje podane ramy czasowe.
Podczas manewrów zespół przegląda każdy COA i rozpoczyna opracowanie szczegółowego planu oceniając jego mocne i słabe strony. Manewry pozwalają przetestować i poprawić COA. Dowództwo oraz zespół mogą zmienić istniejące COA lub stworzyć nowe COA po zaobserwowaniu nieprzewidzianych wcześniej wydarzeń, zadań, wymagań czy problemów.

Manewry muszą:
-Być obiektywne. Nie można dopuścić do tego aby ich charakter czy sens były kwestionowane. Należy unikać wybierania COA tylko dlatego, że zostały opracowane przez konkretne osoby.
-Dokładnie rejestrować wady i zalety każdego COA w trakcie ich występowania.
-Ciągle oceniać wykonalność, akceptowalność oraz dopasowalność każdego COA. Jeśli COA nie spełnia któregoś z tych kryteriów, należy go odrzucić.
-Unikać wyciągania przedwczesnych wniosków i zbierania faktów do poparcia takich wniosków.
-Unikać porównywania jednego COA z innym w trakcie trwania manewrów. Ma to miejsce podczas późniejszej oceny COA.

Porównanie

Porównania COA rozpoczyna się wtedy, gdy wszyscy członkowie zespołu analizują i oceniają zalety i wady każdego COA z ich perspektywy. Członkowie zespołu przedstawiają swoje spostrzeżenia, wykorzystując kryteria oceny opracowane jeszcze przed manewrami. Porównują oni mocne i słabe strony COA i zestawiają z innymi.
Zespół porównuje wykonalność COA w celu identyfikacji tego, który niesie ze sobą największe prawdopodobieństwo wykonania, zakładając najbardziej prawdopodobne COA pod względem przeciwnika i to najmniej optymistyczne z najsilniejszymi siłami wroga. Wybrane COA powinno również:
-Nieść ze sobą najmniejsze zagrożenie dla sił zbrojnych oraz ukończenia misji.
-Rozmieszczać siły w najbardziej korzystnym położeniu pod kątem przyszłych operacji.
-Zapewniać maksymalne szerokości geograficzne dla podległych inicjatyw.
-Zapewniać największą elastyczność aby odpowiednio reagować na nieprzewidziane zagrożenia oraz sytuacje.

Dokładne porównanie COA jest kluczowe. Zespół może korzystać z dowolnej techniki, która dąży do podjęcia najlepszej decyzji i dokonania właściwego wyboru. Najbardziej popularną techniką jest macierz decyzyjna, która wykorzystuje kryteria oceny do przewidywania efektywności i wydajności każdego COA.

Po wykonaniu analizy i porównania, zespół określa preferowane COA i przedstawia rekomendację. Jeśli zespół nie może dojść do porozumienia, wyboru dokonuje dowództwo. Zespół dostarcza instruktaż z decyzją do dowódcy. Dowództwo zaznacza wszelkie zmiany do COA wynikające z manewrów. Instruktaż z decyzją zawiera:
-Wytyczne dowództwa.
-Status sił oraz ich komponenty.
Obecne IPB
-Uwzględnione COA, wraz z:
-Założeniami
-Rezultatami szacunków
-Podsumowaniem manewrów dla każdego COA zawierającym najważniejsze wydarzenia, modyfikacje do COA oraz wyniki manewrów.
-Wady i zalety (wliczająć w to ryzyko) każdego COA. Mogą one być rozpatrywane pod kątem analizy liczbowej, subiektywnej lub szerokiej.
-Rekomendowane COA.

Zatwierdzenie

Opierając się na decyzji dowódcy oraz finalnych wytycznych, zespół przygotowuje WARNO dla podległych HQ (headquarters). WARNO zawiera informacje, których podległe jednostki potrzebują do przygotowania swoich planów i założeń. Potwierdza wytyczne przekazane osobiście lub przez VTC (Video teleconference) i rozszerza szczegóły, który nie zostały omówione osobiście przez dowódcę. WARNO wydane po zatwierdzeniu COA zazwyczaj zawiera:
-Misję
-Wytyczne dowódcy
-Zaktualizowany CCIR i EEFI (Commander’s Critical Information Requirements And
Essential Elements of Friendly Information)
-Koncept operacji
-AO
-Główne zadania wyznaczone podległym jednostkom
-Przygotowanie instrukcji, które nie są zawarte w SOP (Standing operating procedures)
-Ostateczne ramy czasowe operacji

 

Autor Nox (SGO Wrocław)

Źródło: Army planing and orders production Fm 5-0

Copyright © 2010 - 2021 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl