TEORIA: słownik akronimów

 

A

AA (Assembly Area/Avenue of Approach) – punkt zborny, ścieżka podejścia

AAR (After Action Report) – raport po misji
ACE (Ammo, Casulties, Equipment) – Amunicja, Straty w ludziach, Sprzęt
AZ (Assault Zone) – obszar ataku

B

BMNT (Beginning of Morning Nautical Twilight) – zmierzch
BP (Battle Positon) – pozycje bojowe

C

CAS (Close Air Support) Bliskie wsparcie z powietrza

CC/C2 (Command Control) Dowódzctwo wyższego szczebla
COA (Course of Action) – przebieg operacji
COMSEC (Communications Security) – bezpieczeństwo komunikacji
CONOPS (Continious Operations) – koncepcja działań
CP (Command Post) – punkt dowodzenia

CQB (Close Quarters Battle) – walka w małych pomieszczeniach

CQC (Close Quarters Combat) – działania w pomieszczeniach

D

DTG (Date Time Group) – czas data grupa

E

EA (engagement Area) – punkt nawiązania walki
EENT (end of Evening Nautical Twinlight) – świt

EMLCOA (Enemy Course of Action) – prawdopodobne działania wroga
EPW (Enemy Prisoner of War) – jeniec

ETA (Estimated time of arival) – szacowany czas przybycia

EXFIL (Exfiltartion) – opuszczenie terenu działań

F

FRAGO (Fragmentary Order) – rozkaz fragmentaryczny

FT (Fire Team) – sekcja ogniowa

I

INFIL (Infiltration) – wejście w obszar działań

K

KIA (Killied in action) – straty w akcji

L

LZ (Landing Zone) – lądowisko

M

MEDEVAC (Medical Evacuation) – ewakuacja medyczna
METL (Mission Essential task list) – lista kluczowych zadań misji
METT-T (Mission, Enemy, troops, terrain & time) – misja, przeciwnik, siły własne, obszar działania, czas

MIA (Missed in Action) – zaginiony w akcji

MDCOA (Most dangerous course of action) – najbardziej niebezpieczny scenariusz działania

MLCOA (Most likely course of action) – oczekiwany scenariusz działania

MOUT (Military Operations in Urban Terrain) – działania militarne w środowisku zurbanizowanym

N

NET (Not ealier then) nie szybciej niż

NLT (Not later then) – nie później niz

O

OCOKA (Observation/fields of fire, Cover & concealment, Obstacles, Key terrain, Avenues of Approach) – punkty obserwacji, skrycie i osłony, obszar kluczowy, punkty podejścia
OBJ (Objective) – cel
OP (Observation post) – punkt obserwacyjny

OODA (Observe, Orient, Decide, Act) - Obserwacja, Orientacja, Decydowanie, Działanie

OPFOR (Opposing Force) – siły przeciwnika
OPORD (Operation order) – rozkaz bojowy
ORP (Objective Rally Point) – punkt zborny przed celem

P

PB (Patrol Base) – baza patrolowa
PIR (Priority information requirements) – priorytetowe informacje do zebrania
PZ (Pickup Zone) – miejsce podebrania

R

ROE (Rules of Engagement) – zasady podjęcia walki
RP (Rally Point) – punkt marszu

RV (Randez vous) – punkt powrotu

S

SOC (Succesion of Command) – łańcuch dowodzenia

SOP (Standard Operations Procedures) – standardowe procedury operacyjne
SP (Start Point) – punkt rozpoczęcia
STANO (Surveillance, Target Acquisition and Night Observation) – inwigilacja, identyfikacja, obserwacja

T

TOC (Tactical Operations Center) – centrum operacyjne

TLP (Troop Leading Procedures) – Procedury dowodzenia małymi pododdziałami

TTP (Tactics, Techniques, Procedures) - Taktyki, techniki i procedury działania

Q

QRF (Quick Reaction Force) – siły szybkiego reagowania

W

WIA (Wounded in action) – ranny w akcji

Copyright © 2010 - 2019 Formacja SGO | Wykonanie: tabodesign.com | Kontakt: kontakt@formacjasgo.pl